Dette er eit tverrfagleg studium der vi nærmar oss bygdeutviklingsfeltet gjennom teori frå pedagogikk, geografi, sosialantropologi, sosiologi og filosofi. Kurset gjev ei grunnleggjande forståing av lokalsamfunnet som ramme og utgangspunkt for handling/entreprenørskap. Nettverks- og relasjonsbygging er vektlagt. 

(Modul 1)

Det faglege innhaldet er retta mot forståing av korleis menneska sine meiningar, prioriteringar og val skapar og gjenskapar det fysiske så vel som det sosiale rurale landskapet. Gjennom studiet får studentane god innsikt i kreativ og nyskapande forvaltning og bruk av bygdelandskap, samt i dei mange reelle og potensielle interessemotsetnadane som kan utspela seg i slike landskap.  

Det handlar om å skapa verdiar - sosiale, kulturelle og økonomiske.

Sjå med nye auge på dine eigne omgivnader: Kan me bruka ressursane våre på nye måtar? Kan eg utvikla verksemda mi vidare? Eller kanskje ønskjer eg å starta ny verksemd basert på garden/staden sine særpreg?

(Modul 1)

Bli en proff moodler! Her er instuksjonsvideoer som hjelper deg i gang. Det ligger også diskusjonsforum og wikies klar til testing. Her er det bare å bruke og feile, hensikten er å bli kjent med læringsplattformen vår.